Aansprakelijkheidsrecht

Heeft u een dagvaarding ontvangen van iemand die betaling van u eist? Of wilt u zelf een schadeclaim instellen tegen iemand die u schade heeft berokkend? Dan heeft u te maken met het aansprakelijkheidsrecht.

Het aansprakelijkheidsrecht regelt het recht voor de situatie dat iemand schade heeft geleden en hij die schade vergoed (schadeclaim) wil hebben. Daar voor moet de verantwoordelijke aansprakelijk gesteld worden. Wil deze de schade niet vrijwillig vergoeden, dan is de gang naar de rechter vaak onvermijdelijk. Een veroordeling tot vergoeding door de rechter is dan nodig.

Schuldaansprakelijkheid
Op talloze manieren kan er schade worden geleden waarvoor een ander (meestal de veroorzaker van de schade) aansprakelijk kan worden gesteld. Denk hierbij aan:

 • Schade aan uw eigendommen.
  bijvoorbeeld een aanrijding in het verkeer
 • Oneerlijke concurrentie.
  waardoor inkomstenderving wordt geleden
 • Schade doordat iemand zich niet houdt aan de afspraken.
  er is dan sprake van wanprestatie.
 • Schade door toedoen van een derde.
  bijvoorbeeld bij een verkeersongeval, dat is dan een onrechtmatige daad

Risicoaansprakelijkheid
Het kan ook zijn dat iemand niet zelf schade heeft veroorzaakt, maar op grond van de wet aansprakelijk is voor schade die iemand anders heeft veroorzaakt. Bijvoorbeeld een werkgever die aansprakelijk is voor schade door de werknemer of een ouder voor schade door zijn kind.

Schade door de overheid
Wanneer bijvoorbeeld een weg wordt afgesloten, dan kan dit leiden tot mindere bereikbaarheid van uw bedrijf. De inkomstenderving is dan rechtstreeks gevolg van de afsluiting van de weg. In dat geval kan de gemeente aansprakelijk worden gesteld en moet deze de schade vergoeden voor zover die buiten het normale maatschappelijke risico valt.

Voor schadeclaims tegen de overheid is het vaak van belang dat de advocaat ook kennis heeft van het bestuursrecht. Bij Driehoek Advocaten is die kennis ruimschoots aanwezig.

Brede ervaring noodzakelijk
Zowel bij het instellen van schadeclaims met als doel de schade vergoed te krijgen als bij het voeren van verweer tegen een schadeclaim staat Driehoek Advocaten u graag bij. Driehoek Advocaten heeft hier ruime ervaring mee. Schadeprocedures kunnen soms jaren duren. Dat komt omdat er na een vonnis van de rechtbank hoger beroep kan worden ingesteld bij het gerechtshof. Daarna is vaak nogmaals beroep (cassatieberoep) mogelijk bij de Hoge Raad, de hoogste civiele rechter in ons land.

De schadeprocedure
Grofweg twee vragen zijn belangrijk voor de rechter om te beoordelen:
1. Is de betreffende partij inderdaad aansprakelijk voor de schade?
2. Zo ja, hoe hoog is dan het schadebedrag?

De beantwoording van deze vragen is vaak afhankelijk van de precieze feiten en omstandigheden en die kunnen heel complex zijn. En is er bewijsmateriaal waarmee de schade kan worden aangetoond, hoe moet dan de waarde van dat bewijs worden ingeschat.

Onze taak
Wij informeren u over het mogelijke verloop van een procedure om te voorkomen dat een zaak uit de hand gaat lopen. De kosten mogen de baten niet overstijgen.
Het aansprakelijkheidsrecht vraagt van ons een goede inschatting van de kansen van een zaak vooraf. Dat vereist gedegen juridische kennis en ervaring die bij Driehoek Advocaten volop aanwezig is.
Driehoek Advocaten geeft u ook goed onderbouwd een inschatting van de kans van slagen indien u een procedure wilt opstarten. Hiervoor kan een vaste prijs worden afgesproken: afhankelijk van de ingewikkeldheid van de zaak en de omvang van het dossier. Dan komt u niet voor verrassingen te staan.

Mr. H.E. Davelaar
Mr. M.H. Doornbos
Mr. G. van Lent
Mr. J.J. Paalman

 

“ Mijn contractspartij stelt mij aansprakelijk voor schade terwijl zijzelf fouten heeft gemaakt.” 


Onze specialisten op het gebied van Aansprakelijkheids­recht

mr. H.E. Davelaar Driehoek Zwolle

mr. J.J. Paalman Driehoek Almelo

Aansprakelijkheids­recht

Agrarisch recht

Arbeidsrecht

Bestuursrecht

Burenrecht

Contractenrecht

Erfrecht

Hippisch recht

Huurrecht

Incasso's

Milieurecht

Ondernemingsrecht

Personen- en familierecht

Ruimtelijke ordeningsrecht

Strafrecht