Ruimtelijke ordeningsrecht

Wilt u een omgevingsvergunning maar de gemeente werkt niet mee? Ligt er een bestemmingsplan waar u het niet mee eens bent? Wordt er in uw omge­ving gebouwd of een weg aan­gelegd? Alleen een gespecialiseerde advocaat kan u dan goed helpen.
Voor het bebouwen van grond en het veranderen van het gebruik van grond of gebouwen is meestal toestemming nodig in de vorm van een vergunning. Of die vergunning wordt verleend door de overheid (vaak de gemeente), is afhankelijk van het bestemmingsplan.

De wet- en regelgeving van het ruimtelijke ordeningsrecht is sterk in beweging en daarom tamelijk chaotisch voor wie de weg hierin niet weet. Wetten en daarop gebaseerde regels en besluiten veranderen voortdurend.

In 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in werking getreden. Daarin is de omgevingsvergunning geïntroduceerd die in de plaats is gekomen van onder meer de bouwvergunning en de milieuvergunning.

Driehoek Advocaten staat u bij als er in uw omgeving iets verandert waardoor u benadeeld wordt, zoals nieuwbouw en wegaanleg. Driehoek Advocaten kan de betreffende besluiten die ten grondslag liggen aan die verandering, aanvechten tot aan de Raad van State met als doel de vernietiging van die besluiten. Blijft het besluit in stand, dan start Driehoek Advocaten een schadeprocedure tegen de overheid om de door u geleden schade vergoed te krijgen.

Het kan zijn dat u zelf juist een bepaalde vergunning wilt verkrijgen van de gemeente, maar dat u hierin wordt tegengewerkt. De gemeente zelf wil niet meewerken of omwonenden maken bezwaar. Een advocaat die precies de weg kent en die u langs alle hindernissen heen leidt vindt u bij Driehoek Advocaten.

Procedures in het ruimtelijke ordeningsrecht hebben vaak betrekking op bouwvergunningen (tegenwoordig omgevingsvergunning geheten), bestemmingsplannen, inpassingsplannen, onteigeningsplannen, vrijstellingen en ontheffingen van een bestemmingsplan.

Verder komen er in het ruimtelijke ordeningsrecht dikwijls handhavingsprocedures voor. Dat zijn procedures waarin de gemeente iemand een last onder dwangsom oplegt of bestuursdwang toepast omdat – volgens de gemeente – de regels van het bestemmingsplan worden overtreden. Bijvoorbeeld omdat er illegaal is gebouwd of omdat een gebouw wordt gebruikt in strijd met het bestemmingsplan. Driehoek Advocaten kan dan twee posities innemen: de zogenaamde ‘overtreder’ bijstaan of degene bijstaan die er juist belang bij heeft dat een overtreder wordt aangepakt.

Er zijn advocaten die zelf de weg kwijt raken in het ruimtelijke ordeningsrecht. De advocaten bij Driehoek zijn er juist thuis. Zij kennen de weg en weten u om de valkuilen heen te loodsen.

Advocaten met dit specialisme

Jan Paalman

Jan Paalman

Advocaat | Almelo