Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Zwolle, hieronder vind u een kopie van de inhoud.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die aan Driehoek Advocaten of haar advocaten of medewerkers worden verstrekt en op alle vervolgopdrachten die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden..

 

Verantwoordelijkheid opdrachten

Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard door Driehoek Advocaten en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van die opdrachten rust uitsluitend op Driehoek Advocaten en niet op haar advocaten of medewerkers. In afwijking van de artikelen 7:404 en 7:407 BW zijn de advocaten en medewerkers die de opdracht uitvoeren niet persoonlijk gebonden en aansprakelijk.

 

Aansprakelijkheid

Driehoek Advocaten noch haar advocaten en medewerkers in persoon, zijn aansprakelijk voor schade als gevolg van of in verband met hun beoogde dienstverlening, ongeacht de grondslag van die aansprakelijkheid, met inachtneming van het navolgende.Driehoek Advocaten heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Bij schade zal de betreffende claim bij de verzekeraar worden gemeld. In geval van dekking is de aansprakelijkheid voor schade beperkt tot het daadwerkelijk door de verzekeraar uitgekeerde bedrag vermeerderd met het eigen risico. Als op basis van de aansprakelijkheidsverzekering geen uitkering wordt gedaan, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan tweemaal het gedeclareerde honorarium voor de opdracht waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, tot een maximum van € 5.000,00.Een vordering tot schadevergoeding op Driehoek Advocaten vervalt indien deze niet binnen een jaar nadat de schade is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

 

Aansprakelijkheid voor derden

Als Driehoek Advocaten bij de uitvoering van een opdracht een derde inschakelt (waaronder begrepen deurwaarders, externe advocaten, koeriers en vertalers) dan is Driehoek Advocaten niet aansprakelijk voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. Als een dergelijke derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, heeft Driehoek Advocaten de bevoegdheid om die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de cliënt te aanvaarden.

 

Betaling declaraties

Betaling van de declaraties van Driehoek Advocaten dient zonder enig recht op verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is vertragingsrente gelijk aan de wettelijke (handels)rente verschuldigd.

 

Derdenbeding

Deze algemene voorwaarden vormen tevens een onherroepelijk derdenbeding ten behoeve van de advocaten en medewerkers van Driehoek Advocaten.

 

Klachten

Op de opdracht is de kantoorklachtenregeling van Driehoek Advocaten van toepassing. Deze is te vinden op de website van Driehoek Advocaten. Hierin staat onder meer aan wie de klacht (het geschil) kan worden voorgelegd als de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld.

 

Toepasselijk recht

De rechtsverhouding met Driehoek Advocaten (waaronder die met haar advocaten en medewerkers) is onderworpen aan Nederlands recht. Alle eventuele geschillen die voortvloeien of verband houden met voornoemde rechtsverhouding zullen exclusief onderworpen zijn aan de jurisdictie van de rechter te Zwolle.