Een paraaf op iedere bladzijde van de overeenkomst

Is het echt nodig om iedere bladzijde van de overeenkomst te paraferen? Volstaat een handtekening op de laatste bladzijde niet?

Een paraaf op iedere bladzijde van de overeenkomst

Voor alle duidelijkheid: voor de rechtsgeldigheid van een overeenkomst is niet vereist dat iedere bladzijde wordt geparafeerd. Het is zelfs niet vereist dat de overeenkomst op schrift staat. Ook een mondeling gesloten overeenkomst is rechtsgeldig. Maar, als de andere partij ontkent dat een overeenkomst is gesloten en de overeenkomst staat niet op schrift, dan heeft u mogelijk een bewijsprobleem. Met een schriftelijke overeenkomst kan worden aangetoond dát een overeenkomst is gesloten.

Een tegenpartij kan zich vervolgens echter verweren door te zeggen dat hij weliswaar een overeenkomst met u heeft gesloten, maar dat de inhoud van die overeenkomst anders is dan u beweert. Voor die situatie is het van belang dat iedere bladzijde van de overeenkomst is geparafeerd door de ondertekenaars van de overeenkomst.

Het gerechtshof van Den Haag heeft enige tijd geleden geoordeeld over de echtheid van een onderhandse akte van lening. Dát er een lening was gesloten stond vast: er lag een akte van lening, bestaande uit twee bladzijden. Op de tweede bladzijde stonden de handtekeningen van beide partijen. Op de eerste bladzijde stond het bedrag van de lening: € 150.000. Er ontstond discussie over de juistheid van dit bedrag. Het eerste blad zou na het plaatsen van de handtekeningen op het tweede blad kunnen zijn vervangen door een ander blad met daarop een ander bedrag.

Het gerechtshof oordeelde dat op grond van de wet de zogenaamde dwingende bewijskracht van een onderhandse akte alleen geldt voor hetgeen op dezelfde bladzijde boven de handtekening staat. In dit geval gold die bewijskracht dus alleen voor de tweede bladzijde van de overeenkomst, niet voor de eerste bladzijde met daarop het bedrag. Degene die zich op de akte beriep werd daarom opgezadeld met de opdracht om bewijs te leveren dat het eerste blad deel uitmaakte van de overeenkomst toen de handtekeningen op het tweede blad werden geplaatst. Deze bewijsvoering is problematisch.

Daarom: om problemen over de inhoud van de overeenkomst te voorkomen is het van belang dat de ondertekenaars van een overeenkomst iedere bladzijde van de overeenkomst paraferen. Plaats daarbij ook een paraaf op de laatste bladzijde waarop ook uw handtekening staat, zodat op die bladzijde duidelijk is hoe uw paraaf er uitziet. Een paraaf bestaat vaak uit de initialen van uw naam (voorletters en eerste letter van uw achternaam, of alleen de eerste letter van uw achternaam zonder voorletters), in de stijl van uw handtekening.
(Gerechtshof Den Haag, ECLI:NL:GHDHA:2017:382)

mr. H.E. Davelaar

Emiel Davelaar is in 1988 afgestudeerd in Nederlands Recht (privaatrecht) aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Zijn specialisaties liggen op het terrein van bestuursrecht (met name ruimtelijke ordening en milieu), agrarisch recht en privaatrecht voor zover dit betrekking heeft op grond en gebouwen.

Zijn hart ligt bij het bijstaan van personen en bedrijven in juridisch complexe situaties en hen hier doorheen te loodsen. Resultaatgericht en transparant. Emiel is lid van de specialisatieverenigingen Vereniging voor Agrarisch Recht Advocaten en de Vereniging voor bestuursrecht. Daarnaast is hij lid van de Commissie Bezwaarschriften van een gemeente in Overijssel en is hij secretaris van het Zwolsch Juridisch Genootschap.

In zijn vrije tijd trekt Emiel er graag op uit met zijn gezin, is hij vaak onderweg op de fiets, op bergschoenen of in zijn youngtimer en leest hij graag over geschiedenis en cultuur.